Riks

Regeringen måste öka reformtakten

Hög arbetslöshet, passiv arbetsmarknadspolitik och allt sämre villkor på arbetsmarknaden har lett till ökade klyftor och ekonomisk otrygghet för många. Trots att Sveriges ekonomi är stark och tillväxten hög är det många som inte känner igen sig i den positiva bild som målas upp.

Men faktum är att förutsättningarna för förändring är goda. Regeringen måste dock ta ett betydligt större ansvar för att investera landet ur arbetslösheten.

Enligt SCB kommer det år 2030 att vara skriande brist på yrkesutbildad arbetskraft. Värst är det i vård och omsorgsyrkena där det kan komma saknas uppemot 140 000 personer. Redan idag finns över 100 bristyrken i Sverige, många är akademikeryrken. Arbetsgivarna hittar inte rätt kompetens. Trots den höga arbetslösheten finns 90 000 lediga jobb.

Socialdemokraterna i Skåne menar att det krävs stora investeringar i utbildning och en aktiv arbetsmarknadspolitik för att öka sysselsättningen och skapa ett mer jämlikt samhälle.

Dubbla kunskapslyftet. För att matcha de arbetslösas kvalifikationer mot de jobb som finns krävs kraftfulla investeringar i utbildning. Kort eller ofullständig utbildning är den vanligaste orsaken till arbetslöshet. Möjligheterna att ta igen utbildning eller ställa om måste öka. Det krävs minst 100 000 platser inom vuxenutbildningen kommande år.

Reformera Arbetsförmedlingen. Istället för att användas som kontrollinstans för att räkna jobbsökaraktiviteter, menar vi att Arbetsförmedlingen ska ges ett större mandat att vara matchningsexpert och låta lokala förutsättningar styra resurserna och hur de används. Arbetsförmedlaren ska vara matchningsexpert från dag ett också för nyanlända.

Karriärvägar och jobbväxling. Trots en mängd bristyrken är det bara 35 till 45 procent av utrikesfödda utanför Europa som har ett arbete i paritet med sin utbildning. Det innebär också att många jobb innehas av personer som är kraftigt överkvalificerade. Ett enormt slöseri med resurser som också skapar undanträngningseffekter. Därför behövs insatser som skapar fler vägar in i bristyrken. Om Arbetsförmedlingen ges möjlighet att arbeta med kompletterings-, vidareutbildning och validering som ger rätt till studielön skapas förutsättningar att lösa ett par av arbetsmarknadens största utmaningar.

En person som får ett jobb i paritet med sin utbildning ger ökade skatteintäkter som innebär att staten har tjänat in utbildningsinsatsen på bara några år. Den vakans som uppstår kan fyllas av en arbetslös. En sådan jobbväxling kan frigöra upp till 100 000 jobb som kräver kortare utbildning, och samtidigt vara ett viktigt svar på matchningsproblematiken. Vi menar att jobbväxlingen kan utvecklas för att också öppna upp för nya karriärvägar och öka rörligheten på arbetsmarknaden på ett fördelaktigt sätt. Exempel, en elevassistent som får möjlighet att med studielön vidareutbilda sig till lärare skapas fler vägar in i bristyrkena, samtidigt som jobb som kräver kortare utbildning frigörs.

Arbetsmarknadspolitiken måste helt enkelt bli smartare.

Niklas Karlsson

Ordförande Socialdemokraterna i Skåne

Riksdagsledamot i Finansutskottet

Annelie Karlsson

Styrelseledamot Socialdemokraterna i Skåne

Riksdagsledamot i Arbetsmarknadsutskottet