Riks

Nu höjs studiebidraget

 

Budgetpropositionen 2018 baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

För att stärka de studerandes ekonomiska situation under studietiden föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen i budgetpropositionen för 2018 en höjning av studiemedlens bidragsdel. Förslaget innebär att bidragsdelen inom studiemedlen höjs med cirka 300 kronor per studiemånad. Det här är en viktig satsning för att stärka de studerandes ekonomiska situation. CSN lyfter i sina rapporter om studerandes ekonomiska och sociala situation att endast ca 39 procent av de studerande anser att studiemedlen helt täcker deras levnadsomkostnader och Sveriges förenade studentkårer visar återkommande i sin studentbudget att studiemedlen inte täcker kostnaderna.

Studiestödet skapar jämlika möjligheter och bidrar till att stärka vårt gemensamma samhällsbygge med mer kunskap, mer kompetens och mer bildning. Nu höjs nivån på studiemedlen och gör en extra satsning på studiemedlens bidragsdel. Det ger en bättre ekonomisk situation för ca 503 000 studerande. Studiemedlens totalbelopp kommer efter höjningen bli 2 611 kr per vecka, varav 791 kronor avser bidrag och 1 820 kronor avser lån, vid heltidsstudier. Detta motsvarar ca 11 300 kronor per studiemånad. Genom satsningen på studiebidraget kommer fördelningen mellan lån och bidrag bli jämnare. Studiemedelsbeloppet föreslås höjas från och med den 1 juli 2018.