Lokalt

Gör Landskrona till Sveriges klimatsmartaste stad

Socialdemokraterna föreslår att göra Landskrona till Sveriges klimatsmartaste stad. Genom att motionera till måndagens kommunfullmäktige föreslår man att kommunen stimulerar och underlättar etableringen av solcellsparker i Landskrona. Det finns mark som kommunen äger och som inte går att bygga bostäder på eller är lämplig att odla på.
– Det som nu behövs i Landskrona är markanvisning för detta ändamål och att planfrågorna snabbt löses. Energikrisen i Ukrainakrigets spår anger att lokal elproduktion som kan ställas på fötter snabbt måste lösas, säger Jonas Esbjörnsson(S)
– För att både klara energiförsörjningen och klimatomställningen krävs flera olika miljövänliga produktionsslag av el. I Skåne har vi dessutom ett tydligt underskott av lokal elproduktions, säger Jonas Esbjörnsson(S)
– Produktion av solel är definitivt ett av de energislag som möter dessa behov. Lönsamheten är god, markanvändningen är reversibel och produktionen kompletterar utmärkt vindkraften som är den energiproduktion som i det korta perspektivet är snabbt utbyggbar. När vinden är svag eller måttlig, är oftast solinstrålningen god.

I dag står vi som stad och kommun inför stora utmaningar när det gäller elförsörjningen. Klimatfrågan är en ödesfråga. Om hela världen hade den resursförbrukning som vi har i Sverige skulle det behövas mer än tre jordklot för att försörja jordens befolkning. Den pågående uppvärmningen leder till allvarliga konsekvenser med smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer, ökad torka och extrema väderförhållanden. I spåren av förändrade villkor för jordens ekosystem hotas livsbetingelserna för många växt- och djurarter.

Omställningen kommer att ställa krav på vårt samhälle. En oförändrat hög konsumtion riskerar att undergräva livet på jorden. Vi behöver använda nya miljövänliga och effektiva bränslen och tekniker. Vi måste återvinna och återanvända i stället för att förbruka. Vi behöver alla se över hur vi reser, bor och handlar.

Därför vill vi Socialdemokrater att kommunen stimulerar och underlättar etableringen av solcellsparker i Landskrona. Det finns mark som kommunen äger och som inte går att bygga bostäder på eller är lämplig att odla på

För att både klara energiförsörjningen och klimatomställningen krävs flera olika miljövänliga produktionsslag av el. I Skåne har vi dessutom ett tydligt underskott av lokal elproduktion. Produktion av solel är definitivt ett av de energislag som möter dessa behov. Lönsamheten är god, markanvändningen är reversibel och produktionen kompletterar utmärkt vindkraften som är den energiproduktion som i det korta perspektivet är snabbt utbyggbar. När vinden är svag eller måttlig, är oftast solinstrålningen god.

Det som nu behövs i Landskrona är markanvisning för detta ändamål och att planfrågorna snabbt löses. Energikrisen i Ukrainakrigets spår anger att lokal elproduktion som kan ställas på fötter snabbt måste lösas.

Vi Socialdemokrater föreslår därför att Stadsbyggnadsnämnden och de kommunala bolag som berörs omedelbart får i uppgift att lösa markfrågan och att ta kontakt med de företag som letar efter platser där de kan etablera solcellsparker. Landskrona Energi bör också vara en av de företag som engageras i sådan produktion, gärna med möjlighet för privatpersoner och företag att teckna andelar och på det sättet själva få möjlighet att bidra till det fossilfria samhället.

 

 

Socialdemokraterna föreslår därför

att stadsbyggnadsnämnden omedelbart ges i uppdrag att tillsammans med de berörda kommunala bolagen identifiera markområden som är lämpliga för en snabb etablering av solcellsparker.

att Stadsbyggnadsnämnden prioriterar eventuella planfrågor som måste lösas för dessa markområden.

att Stadsbyggnadsnämnden på lämpligt sätt ställer krav på etablering av solcellsanläggningar på taken vid nybyggnation av stora fastigheter för industriell produktion eller handel.

att Landskrona Energi AB ges uppdrag att vara en av de aktörer som engageras i produktion av solel och att privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag ges möjlighet att teckna andelar i sådana anläggningar.