Lokalt

Landskrona ska bli Sveriges barn vänligaste stad

Landskrona är en bra stad att leva i. Men Landskrona är en delad stad. Vi noterar en ökad segregation och tilltagande barnfattigdom. Sociala orättvisor är en grund för kriminalitet och otrygghet som måste bekämpas. En likvärdig skola för alla barn är en viktig grund för att skapa ett jämlikt samhälle. I en sammanhållen skola finns plats för alla barn. Därför vill vi Socialdemokrater att inkluderingen skall gälla alla. Ur ett jämnställhetsperspektiv är det viktigt med stödjande insatser till barn och elever med särskilda behov.

Det finns inga genvägar till ett helt och starkt Landskrona. Men med satsningar på att göra staden till den barnvänligaste med fokus på likvärdighet och tillvaratagande av allas talang och möjligheter skapas förutsättningar för ett starkt Landskrona. Barnperspektivet ska finnas i alla beslut. För att barnperspektivet ska jobbas med i hela kommunen måste en handlingsplan plockas fram. Det handlar om hur stadens offentliga rum planeras, med säkra trafiklösningar och inspirerande lekplatser, om barnkultur, en avgiftsfri kulturskola och hur förskolan och skolan utformas för att ge alla barn lika möjligheter att växa och utvecklas.

Därför vill vi Socialdemokrater i Landskrona:

  • En avgiftsfri kulturskola
  • Satsningar på sommarkollo för barnen
  • Utveckla det offentliga rummet
  • Att minska barngrupperna och klasserna när ekonomin tillåter det