Lokalt

Kunskapslyft för hela Landskrona

Landskrona brottas sedan många år med hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal. För oss socialdemokrater är kampen mot arbetslöshet den viktigaste frågan för framtiden. Sociala och ekonomiska klyftor beror i stor utsträckning på hög arbetslöshet och skapar grund för otrygghet och social misär. Ett sådant samhälle vill vi inte ha.

Landskrona ska vara en motor i regionens näringsutveckling. Därför bör vi arbeta aktivt för att värna och utveckla det näringsliv som finns och för de nya företag som flyttar till Landskrona.

För att öka arbetstillfällen i kommunen bör man satsa på klimatsmart miljö. De olika energiformerna tillsammans med byggande av konferenshotell, högskola och nya klimatutbildningsprogram på gymnasie- och högskolenivå.

Besöksnäringen måste utvecklas. Den behöver en väl fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv. Evenemangen i Sverige ökar. Här har Landskrona en chans att vara en viktig del av utvecklingen. Särskilt idrottsevenemang har Landskrona tidigare varit duktig på.

Landskrona och Vens har en stor potential som viktiga turistmål i Öresundsregionen. Turismen är en viktig näringsgren och framtidsbransch. En viktig framgångsfaktor är samarbetet mellan kommunen och vårt näringsliv.

Turistguider, instruktörer och kockar är alla exempel på yrkesroller som förädlar produkten och tillför besöksnäringens tjänster ytterligare värde. Kvalificerade och tillgängliga utbildningar är avgörande för att öka branschens produktivitet och attraktivitet.

En grundbult för att ett samhälle skall fungera är att alla människor har ett arbete. Genom ett meningsfullt arbete blir livet glädjefullt även om alla jobb för den skull varken är glamourösa eller välbetalda. Vi socialdemokrater menar att arbete åt alla är ett rättvisekrav.

Ingen ska ofrivilligt behöva ställas utanför.

Utbildningsnivån i allmänhet måste höjas genom att hålla en god standard på utbildningarna i kommunen. Högskoleetableringen i Landskrona är en viktig del i detta, att yrkesutbildningarna ligger väl i fas med näringslivets efterfrågan är en annan. Det är centralt med en god relation mellan skola och näringsliv, så att den yrkesutbildning som ges överensstämmer med den som näringslivet efterfrågar.

Ett lokalt kunskapslyft ska förbättra matchning mot arbetsmarknaden. De yrkesförberedande gymnasieutbildningarna är viktiga och måste vara anpassade så att de kunskaper som eleverna förvärvar är omedelbart användbara i yrkeslivet. Komvux ska berikas med fler yrkesinriktade kurser som bygger på både Landskronas och regionens industriella struktur och tradition men också på nya framtidsbranscher. Ett livslångt lärande innebär möjligheter till omskolning och ny utbildning mitt i livet. Utbildning ska uppmuntras och vara både en personlig som yrkesmässig språngbräda, det ska löna sig att stanna kvar.

Ett lokalt utvecklingscentra som knyter samman näringsliv, utbildning och myndigheter ska inrättas. Yrkesutbildningar, högskoleutbildningar och inkubatorverksamhet för att utveckla nya företag ska knytas samman med detta centrat.

Målet om full sysselsättning ska vara det överordnande målet för Landskrona Stad. Genom arbete och sysselsättning ger vi människor värdighet och självkänsla, ökar stadens skatteintäkter och minskar kommunens utgifter för ekonomiskt bistånd.

Ett liv utan arbete passiviserar människor. En mindervärdeskänsla kan få fäste som förtar lusten överhuvudtaget medverka i samhällsarbetet, i föreningslivet.

Än värre är arbetslösheten bland de unga människor som kanske sjungit om studentens lyckliga dagar eller lämnat en utbildning för att finna arbetsmarknadens dörrar stängda. Unga människors arbetslöshet är ett hot mot demokratin eftersom hopplösheten kan få fäste och utlösa kriminalitet eller allmän håglöshet.

Jonas Esbjörnsson (S)
Kommunalråd för oppositionen