Riks

Niklas Karlsson ny ordförande till utredningen om kommunernas framtid

Regeringen har idag förordnat Niklas Karlsson (S) Riksdagsman ifrån Landskrona som ny ordförande i Kommunutredningen med uppdrag att komma med förslag på ökad samverkan, olika typer av uppgifter för olika kommuner (så kallade asymmetriska lösningar), eventuella kommunsammanslagningar och flyttning av vissa verksamheter från eller till den kommunala nivån. 

– Jag är mycket hedrad att bli ordförande i den parlamentariska kommittén om kommunernas framtid men också ödmjuk inför ett så stort och komplext uppdrag. Samhällsutvecklingen leder till att skillnaderna mellan landets kommuner blir allt större. Sedan 1970-talet då den stora sammanslagningsreformen sjösattes har hälften av landets kommuner krympt, säger Niklas Karlsson

Idag har Sveriges kommuner ett brett uppdrag och olika roller av skiftande karaktär. Kommunerna förutsätts ha förmåga att ta ett omfattande och betydande ansvar för välfärd och lokal samhällsutveckling samt ha goda förutsättningar att möta framtida utmaningar. Det ställer höga krav på deras förmåga att hantera de utmaningar som följer av samhällsutvecklingen. Samtliga kommuner följer samma lagstiftning och har i huvudsak samma ansvar och uppgifter. Samtidigt finns stora skillnader mellan landets kommuner, vilket påverkar deras möjligheter att hantera sina uppgifter.

– För att säkerställa en god och likvärdig välfärd i hela landet har Regeringen tillsatt den så kallade Kommunutredningen. Det är nödvändigt att kommunerna har kapacitet som står i proportion till deras uppgifter, Säger Niklas Karlsson.

En ny stor våg av kommunsammanslagningar blir det sannolikt inte, snarare en kombination av olika lösningar. Målsättningen är inte att minska kommunernas makt, däremot är förändringar nödvändiga om kommunerna ska klara sina åtaganden i framtiden. Uppdraget handlar ytterst om att försvara den decentraliserade välfärdsmodellen.

– Jag hoppas min långa kommunpolitiska erfarenhet och mina kunskaper om kommunernas utmaningar och förutsättningar, inte minst det jag lärt mig som kommunalråd under tolv år i Landskrona, är erfarenheter som kommer väl till pass, avslutar Niklas Karlsson.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/niklas-karlsson-ny-ordforande-till-utredningen-om-kommunernas-framtid/