Okategoriserade

Barn och unga är framtiden

En likvärdig skola garanterar att barn och unga ges en god start i livet. Skolan är grunden för kunskapsutveckling och för ett framtida gott liv. I skolan får barnen nya perspektiv och erfarenheter när de möter jämnåriga kamrater med andra erfarenheter och olika sociala och kulturella bakgrunder. Förskola, grundskola och fritidsverksamhet ska ses som en helhet där alla delar är viktiga och kompletterar varandra. I en likvärdig skola ska alla barn garanteras samma chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi socialdemokrater har som mål att göra Landskrona till Sveriges barnvänligaste stad och i det arbetet är skolan en avgörande komponent.

Skolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter och stimulera lusten att lära. Förskolan är starten för ett livslångt lärande och ska präglas av trygghet, lek och lärande. Förskolan ska bedriva en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet som stimulerar barnens nyfikenhet och lust som resulterar i en god kunskapsinhämtning. Skolan och förskolan ska verka för att utjämna de skillnader mellan olika elever som har sitt upphov i socioekonomiska skillnader i samhället. Det finns idag en tendens till att det uppstår skillnader mellan olika skolors status. Detta har delvis sitt upphov i en pågående privatisering av undervisningen. Det är viktigt att skolans resurser fördelas så att utbildningen är likvärdig mellan olika skolor.

Grundskolan ska ge alla elever goda faktakunskaper och ge grunder för ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt. I tider då sociala medier driver mot en ökad populism och alternativa fakta är det viktigt att skolan förmedlar goda faktakunskaper och lägger grunden för en god förståelse för samhällsutvecklingen. De senaste årens mätningar visar att eleverna har fallande kunskapsnivåer vilket nödvändiggör en förändring med ökad betoning på goda ämneskunskaper.

Den kommunala kulturskolan har inte plats för alla barn och ungdomar som önskar delta. Detta är en orimlig begränsning som vi socialdemokrater vill bryta. Det är viktigt att ett aktivt deltagande i kulturskapandet grundläggs tidigt för att kulturen ska kunna utvecklas till en resurs för ett aktivt och skapande liv präglat av ett fritt tankeutbyte. Alla barn oavsett ålder, etnicitet, kön och skilda familjetraditioner har rätt till en kulturell utveckling. Detta kan uppnås genom att kulturskolan blir en integrerad del av grundskolan.

Gymnasieskolan har under en längre tid nedprioriterats, även om kommunens gymnasieelever åter i blygsam skara fått bättre villkor att välja utbildning i Landskrona istället för att pendla till andra kommuner. Det krävs ett samlat grepp för att driva på verksamheten med fler valmöjligheter med hög kvalitet. Yrkesutbildningar är en viktig del av gymnasieutbildningen och ska ligga väl i fas med näringslivets efterfrågan av arbetskraft. Det är centralt med en god relation mellan skola och näringsliv

Universitets- och högskolesatsningar inom vissa avgränsade områden är fullt möjliga att genomföra i kommunen. Under vår majoritet drevs ett kommunalt lärcenter med ett antal utbildningar i samarbete med Lunds universitet. Dessa utbildningar har därefter reducerats till ett intet. Andelen gymnasieelever som söker sig vidare till högskola och universitet har betydelse för den kommunala utvecklingen. Tillgänglig statistik visar att kommunen i detta avseende ligger under riksgenomsnittet. En god utbildningspolitik har betydelse för elevernas yrkesval och är också en drivkraft för en framgångsrik näringslivspolitik.

Lärarrollen

Lärarnas roll i skolan är av avgörande betydelse för goda studieresultat. Man kan inte bortse från lärarens betydelse som kunskapsförmedlare. Lärarnas roll måste stärkas för att skolan ska bli konkurrenskraftig i internationella jämförelser. Eleverna ska lära sig att kritiskt granska texter och argument men detta låter sig inte göras utan grundläggande och omfattande faktakunskaper. Dessa faktakunskaper ska skolan ge samtidigt med att eleverna förbereds för ett aktivt och kritiskt förhållningssätt. Just nu när förekomsten av så kallade alternativa fakta blivit en betydande del av en högerinfluerad populistisk trend är det av största vikt att kvalitén i kunskapsöverföringen säkerställs.

Det livslånga lärandet

Begreppet livslångt lärande innebär att människor ges möjlighet att lära nytt under hela livet. En sådan utbildningsmodell ger förutsättningar för människor att möta samhällsförändringar och omställning på arbetsmarknaden. Den utbildning man har med sig in i yrkeslivet behöver i den snabba samhällsutvecklingen ofta kompletteras.

Komvux har en viktig roll i det livslånga lärandet och ska omfatta yrkesinriktade kurser som bygger på den efterfrågade arbetskraftens utbildningsbehov.